08:00 - 17:00 các ngày trong tuần T2 - T6

SẢN XUẤT PHIM

Vi s phát trin ca công ngh thi đại 4.0, kéo theo ngành truyn thông, qung cáo cũng phi thay đổi và phát trin mnh m. T đó, quay phim ngn, TVC qung cáo chuyên nghip trên các phương tin truyn thông, đặc bit là mng xã hi như Facebook, Tiktok, Youtube,...tr thành trao lưu và xu thế mi vi gii tr và các doanh nghip.

Nm bt được s thay đổi ca th trường, OCEAN GROUP cũng đưa ra các gii pháp để mang đến khách hàng nhng phương án sn xut phù hp vi nhu cu và xu hướng.